H2N–C3H5–(COOH)2 ra H2N–C3H5–(COOC2H5)2 | H2N- C3H5-(COOH)2 + C2H5OH ⇆ H2N

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2NC3h5-(CEO)2 + TRƯỚC2h5OH → LÀM THẾ NÀO2NC3h5– (CỤC2h5)2 + 2 CĂN NHÀ2 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh tích hợp toàn bộ kiến ​​thức và kỹ năng thực hành thông qua các bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

phương trình H2NC3h5-(CEO)2 + TRƯỚC2h5OH → LÀM THẾ NÀO2NC3h5– (CỤC2h5)2 + 2 CĂN NHÀ2

1. Phản ứng hóa học:

h2NC3h5-(CEO)2 + 2C2h5Phương Trình Hóa Học |  H2N–C3H5–(COOH)2 đến H2N–C3H5–(COOC2H5)2 h2NC3h5– (CỤC2h5)2 + 2 CĂN NHÀ2

2. Hoạt động

– Axit glutamic phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ.

3. Cách thực hiện

– Cho axit glutamic vào ống nghiệm chứa C2h5Oh, và sau đó thêm một vài giọt HCl đặc.

4. Hiện tượng nhận thức hành vi

– Trước đó dung dịch trong ống nghiệm là đồng nhất. Sau đó người ta chia dung dịch trong ống nghiệm thành hai phần, vì sau phản ứng gì xảy ra đều thấy có este, este ít tan trong nước.

5. Hàng thuốc

5.1. Tính chất hóa học của axit glutamic

Một. Phản ứng là phản ứng quan trọng (do sự hiện diện của nhóm COOH):

Axit glutamic có tính axit nên làm quỳ tím hóa đỏ

b. Phản ứng với dung dịch axit (do sự hiện diện của một nhóm nhỏ)2):

– Trả lời có tính bazơ (do có nhóm COOH)

HOOC-CH(Nhỏ)2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2-COOH + 2NaOH → NaOOC–CH(MIN2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2– COONA + 2 NHÀ2

Xem thêm:  NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl

– Nhạy cảm với axit axit (do có nhóm nhỏ)2)

HOOC-CH(Nhỏ)2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2-COOH + HCl → HOOC–CH(MIN3Cl) – CHỈ2– CÙNG NHAU2-COOH

c. Phản ứng este hóa nhóm COOH:

Giống như axit cacboxylic, axit glutamic có thể phản ứng với ancol tạo este

h2NC3h5-(CEO)2 + 2C2h5Phương Trình Hóa Học |  Cân bằng phương trình hóa họcClH3NC3h5– (CỤC2h5)2 + 2 CĂN NHÀ2

5.2. Tính chất hóa học của C2h5OH (Rượu êtylic)

Một. Rượu etylic có cháy không?

Rượu etylic phản ứng mạnh với oxi khi đun nóng.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

b. Rượu etylic có phản ứng với natri không?

Rượu etylic tác dụng với natri giải phóng khí hiđro.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

c. Phản ứng với axit axetic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo thành etyl axetat.

Tính chất hóa học của Rượu Etylic C2H5OH |  Tính chất vật lý, nhận thức, tính linh hoạt, sử dụng

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, được dùng làm dung môi trong công nghiệp.

Phản ứng giữa rượu và axit được gọi là este.

6. Bạn có biết?

– Giống như axit cacboxylic, amino axit phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ để tạo thành este.

Sau phản ứng tạo thành este ở dạng muối.

7. Các hoạt động liên quan

Ví dụ 1: Chống chỉ định với C2h5OH với xúc tác thích hợp cho sự tạo thành este là

A. etylamin. B. anilin.

C. kali clorua. D. axit glutamic.

Khuyên nhủ: axit glutamic phản ứng với C2H5OH có xúc tác axit vô cơ mạnh tạo thành este.

Trả lời: DỄ DÀNG

Ví dụ 2: Axit glutamic không phản ứng với chất nào sau đây?

Xem thêm:  H2S + Pb(NO3)2 → PbS + HNO3

A. HỌ2VÌ THẾ4. B. KOH.

C. Không2VÌ THẾ4. D. CỔ ĐẠI2h5à xt HCl.

Khuyên nhủ: axit glutamic không phản ứng với Na2VÌ THẾ4.

Trả lời:

Ví dụ 3: Chất nào sau đây phản ứng được với C. ?2h5Ồ, chất xúc tác bên phải không tạo ra este?

A. Axit glutamic. B. Glyxin.

C. Anilin. D. Alanin.

Khuyên nhủ: Anilin không phản ứng với C2h5Ồ.

Trả lời:

8. Một số phương trình phản ứng của amino axit và hợp chất:

Related Posts

Phương trình điện li K2SiO3

Tailieumoi.vn muốn chỉ ra phương trình điện phân K2SiO3 bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và các hoạt động tương tự giúp học sinh…

H2NCH2COOH ra ClH3NCH2COOH | H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

H2NCH2COOH thành ClH3NCH2COOH | H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH Xem thêm:  NH3 + HNO3 → NH4NO3 | NH3 ra NH4NO3

H2N-CH2-COOH ra H2NCH2COOC2H5 | H2N-CH2-COOH + C2H5OH ⇆ H2NCH2COOC2H5 + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2TÔI CHỈ2-COOH + C2h5OH → LÀM THẾ NÀO2CHỈ MỘT2COOC giá2h5 + BẠN BÈ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá…

Gly + NaOH | H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn HOOC-CH(Nhỏ)2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2-COOH + 2NaOH → NaOOC–CH(MIN2)-CHỈ MỘT2– CÙNG NHAU2– COONA + 2 NHÀ2Ồ bao gồm các phản…

H2N-CH2-COOH ra HO-CH2-COOH | HNO2 ra N2

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2TÔI CHỈ2-COOH + HNO2 → HO-KUKHA2-COOH + NỮ2 + BẠN BÈ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt…

H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH ra H2N-(CH2)4CH(NH2)-COONa | H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH + NaOH → H2N-(CH2)4CH(NH2)-COONa + H2O

Tailieumoi.vn muốn giải thích phương trình cho bạn h2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COOH + NaOH → H2N-(CHỈ2)4CH(Cơ sở)2)-COONA + Họ2Ồ bao gồm các phản ứng, quá trình, hoạt động và…