Giới thiệu » Điều lệ Viện

  • Điều lệ Viện Nhân tài CHC

    Điều lệ Viện Nhân tài CHC

    (Ban hành kèm theo Quyết định số: 428 QĐ-LHH ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) CHƯƠNG IĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Tên và trụ sở- Tên gọi bằng tiếng Việt: VIỆN NHÂ N TÀI CHC

  • ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG VIỆN NHÂN TÀI CHC

    ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG VIỆN NHÂN TÀI CHC

    ĐIỀU LỆ VIỆN NHÂN TÀI CHC

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
7655738
Moonshop.vn
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC